Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

เอกสารใบคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 

- คำร้องขอกลับเข้าศึกษาหลังจากลาพักการเรียน

- คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

-  คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

- คำร้องขอยกเลิกรายวิชาผลการเรียน

- คำร้องขอย้ายคณะ

- คำร้องขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

- คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

- คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในข้อบังคับ

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

- คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

- คำร้องขอคงสภาพ-กรณีถูกถอนชื่อภายใน-30-วัน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา