Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

 

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา จำปีการศึกษา 2562

 

 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 


เอกสารหลักฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.ที่ 1.1)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ใหม่)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมหรือโครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม่)                    
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ (สกอ.ที่ 1.5)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม่)

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ  นวัตกรรม (สกอ.ที่ 2.1)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.ที่ 2.2)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ.ที่ 2.3)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
 • หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของ สังคมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่)

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

 • ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ​​

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ

 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–  Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  (ตัวบ่งชี้ใหม่)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.ที่ 1.2)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.3    อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ.ที่ 1.3)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4    การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6)
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.5    ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา