Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-01-2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 –>คลิก

***********************************


1. ประกาศรายชื่อ

- คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 


2. สิ่งที่เตรียมมาในวันสอบฯ

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

– เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสัมภาษณ์


3. กำหนดการสอบฯ

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

ให้นักศึกษามาถึงห้องสอบฯ ก่อนเวลาสอบ

1. อาคาร 12 

2. อาคาร 15 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ชวยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค  
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา สุรมณี  


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา