Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  05-04-2564

 

 

กำหนดการ

ขอเชิญเข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564

ตามสาขาวิชา ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2564

- สาขาวิชาภาษาไทย >> คลิก <<

ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ >> คลิก <<

ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ >> คลิก <<

ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์


วันที่ 9 เมษายน 2564

 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ >> คลิก <<

ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป >> คลิก <<

ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย >> คลิก <<

ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 


หมายเหตุ : 1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับตามระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับคูปองกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน

        2.คณะฯ บริการอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ (มื้อเช้า) อาหารเที่ยง 1 มื้อ

        3.ขอความร่วมมือนักศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังโรค COVID -19 อย่างเคร่งคัด ด้วยจัดขอบคุณยิ่ง  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  “ข่าวดี สำหรับรอบ 3 และรอบ 4 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ “   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564  
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ “บุญเดือนห้า” ประจำปี 2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
     “ข่าวดี สำหรับรอบ 3 และรอบ 4 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ “
     

     ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564
     

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
     

     ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
     

     พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
      

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา