Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับ “โล่รางวัล และเกียรติบัตร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  31-08-2564

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-

enlightenedขอแสดงความยินดีกับenlightened

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับ “โล่รางวัล และเกียรติบัตร”

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 มีดังนี้

-

enlightenedคณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช นิลเขต

-

enlightenedบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ

1.นางสาวปิยนุช เกี้ยนมา

-

enlightenedบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจำ

1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรพัทธนันท์ ศรีสูงเนิน

-

enlightenedนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น

1.นายณัฐพงษ์ หงษ์ทอง

2.นายธีรโชติ โลกธาตุ

-

enlightenedนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รับโล่รางวัล)

1.นายวัสพล ไชยผา

2.นายสัณหวุฒิ ชราโรจ

3.นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ

4.นางสาวเกศกนก ยศสงคราม

5.นายชยางกุล สมตน

6.นางสาวสุภาวิดา สกุลซ้ง

7.นางสาวอรปรียา วงศ์สุพรหม

8.นางสาวนงนุช เรืองแสน

9.นางสาวนันทิกานต์ โล่ห์คำ

10.นายจิรายุธ กมลเรือง

-

นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เกียรติบัตร)

1.นางสาวชลธิชา ตาติยะ

2.นางสาววไลพร ผลบุลภ

3.นายสุขวิทย์ กุลศรีนอ

4.นางสาวศิโรรัตน์ บุญไสย์

5.นางสาวพรพินิต เครือเนตร

6.นางสาวพรรณิศา เห็มวิพัฒน์

7.นางสาวธัญธิฌาย์ นันทวงษ์

8.นางสาวฐิตินันท์ โชติจำรัส

9.นางสาวพรพรรณ  บ้วนนอก

10.นางสาวเนตรนภา  แหล่งสนาม

11.นางสาวกุลธิดา  พรมเทพ

12.นางสาวอัจฉราพร  ภูผานิล

13.นายณพวัฒน์  จันปุ่ม

14.นางสาวสุปรียา  ไร่พริก

15.นางสาวสุทธิกานต์  หอมคำพัด

16.นายวรชิต  เอกวงสา

----------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th

Website : https://ed.ksu.ac.th/

เบอร์โทรติดต่อ : 043-602037

#คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565)   
  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
  รายชื่อโรงเรียน และอัตราจัดสรร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรา แก้วชารี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประกวดแข่งขันใน (ระดับประเทศ) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“ 
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉรา บุญห่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“ 
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565)
     

     คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
     

     รายชื่อโรงเรียน และอัตราจัดสรร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
     

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรา แก้วชารี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประกวดแข่งขันใน (ระดับประเทศ) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“
     

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉรา บุญห่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“
      

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา