Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางการสอนของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ    วันที่ประกาศ  25-06-2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- อาจารย์นาตยา หกพันนา

- อาจารย์วรนุช นิลเขต

- อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง

- อาจารย์สุกานดา พันตาเอก

- อาจารย์พัทฐรินทร์ โลหา

- ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

- ผศ.ดร.สวียา สุรมณี

- ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

- อาจารย์นคินทร พัฒนชัย

- อาจารย์สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย

- อาจารย์ลาวัณย์ ดุลยชาติ

- อาจารย์รงศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์

- อาจารย์ธีรชาติ น้อยสมบัติ

- ดร.ปัญญา เถาว์ชาลี


สาขาวิชาภาษาไทย

- ผศ.อนุชา พิมศักดิ์

- ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ

- อาจารย์ชนิดา พันธุ์โสภณ

- อาจารย์วัชรวร วงศ์กัณหา

- อาจารย์ธีรภัทร  สินธุเดช

- อาจารย์สุทธภา อินทรศิลป์

- อาจารย์ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- Mr.Nanthanat Wiangin

- Mr.Francisco Garcia

- Dr.Nguyen ThiThuy Loan

- Ms.Narueta Honsa

- Mr.Panpan Plangcharoen


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ผศ.ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 

- ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศ

- อาจารย์อังคาร อินทนิล

- อาจารย์ตะวัน ทองสุข

- อาจารย์ศศิธร แสนพันดร

- ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ


สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- อาจารย์สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล

- ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

- อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง

- อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ

- ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา

- อาจารย์ประภาพร หนองหารพิทักษ์


สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา

- ดร.ธีระ ภูดี

- อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ

- อาจารย์ธนัญชัย เฉลิมสุข

- ผศ.คมกริช ทองนาค

- อาจารย์ปนพงศ์ งามมาก

- ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

- ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

- ดร.สุพจน์ ดวงเนตร

- ดร.นิติยา ค้อไผ่

- ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

- อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์

- อาจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางเรียนระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
  ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะศึกษาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     #

     ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์“ เนื่องในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 5 ปี
     #

     ขอเชิญร่วม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2
     # 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา