Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ตารางการสอนของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
  หมวด  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ    วันที่ประกาศ  17-11-2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


สาขาวิชาภาษาไทย


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


สาขาวิชาคณิตศาสตร์


สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ
  ตารางเรียนระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา