Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


   ปรัชญา    :     ครูเก่ง ครูดี ครูมีความสุข

 

   วิสัยทัศน์   :     เป็นศูนย์กลางการผลิต  พัฒนาวิชาชีพครู  และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 

   พันธกิจ    :      1.ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความใฝ่เรียนรู้  สำนึกในความเป็นไทย  และมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

                              2.ศึกษา  วิจัย  และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางการวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล

                              3.บริการวิชาการและวิชาชีพครู  เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดชีวิต

                              4.ทำนุบำรุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา

                              5.ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

                              6.ส่งเสริมการจัดการ  การบำรุงรักษา  เเละการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมอย่างสมดุล  และยั่งยืน

 

    อัตลักษณ์บัณฑิต      :      เป็นบุคคลผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ง  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู

   

   เอกลักษณ์                  :      สถาบันที่เป็นชั้นนำในการผลิตบัณฑิต  พัฒนาวิชาชีพครูและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา