Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สำนักงานคณบดี


 

บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา


นางสาวสุพรรษา ผาสุข
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


งานบริหารและวางแผน

นางสาวสุพรรษา ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ รต.ชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธนิกานต์ วินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอนุชิต คำหินกอง
นักวิชาการศึกาษา

     ​


งานบริการการศึกษาและวิจัย

 

นางสาวภารดี จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา ดวงเพชรแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวิรัชดา พรมคำบุตร
นักวิชาการศึกาษา
 

 


 

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวปิยนุช เกี้ยนมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสัณห์ แทบพล
นักวิชาการศึกาษา

   

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา