Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
อาจารย์
นางสาวนคินทร พัฒนชัย
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
อาจารย์
นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ
อาจารย์

 

นายรงศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์
อาจารย์
นายธีรชาติ น้อยสมบัติ
อาจารย์

 

 

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา