Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาภาษาไทย


ผศ.อนุชา พิมศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

 

ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ
อาจารย์
นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ
อาจารย์
นายวัชรวร วงศ์กัณหา
อาจารย์
นายธีรภัทร  สินธุเดช
อาจารย์

 

นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์
อาจารย์

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา