Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาภาษาไทย


ผศ.อนุชา พิมศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

 

ผศ.ณิชาภาท์ กันขุนทศ
อาจารย์
นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ
อาจารย์
นายวัชรวร วงศ์กัณหา
อาจารย์
นายธีรภัทร  สินธุเดช
อาจารย์

 

นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์
อาจารย์
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีปลัง
อาจารย์

 

 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา