Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นายนันทณัฎฐ์ เวียงอินทร์
อาจารย์
Mr. Francisco Garcia
อาจารย์
Ms. Nguyen ThiThuy Loan
อาจารย์
นางสาวนฤตา หงษ์ษา
อาจารย์

 

นายปานปั้น ปลั่งเจริญ
อาจารย์

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา