Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา


ดร.ธีระ ภูดี
หัวหน้าสาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา

 
 

 

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี
อาจารย์
ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย
อาจารย์
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
อาจารย์
ดร.สุพจน์ ดวงเนตร
อาจารย์

 

ดร.นิติยา ค้อไผ่
อาจารย์
ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
อาจารย์
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์
อาจารย์
นายวทัญญู แก้วสุพรรณ
อาจารย์


นายวิจิตร ศิริกิจ
อาจารย์

 

 
 
 
 
 
 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา