Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา


ดร.ธีระ ภูดี
หัวหน้าสาขาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา

 
นายมนชาย ภูวรกิจ
อาจารย์
นายธนัญชัย เฉลิมสุข
อาจารย์
ผศ.คมกริช ทองนาค
อาจารย์
นายปนพงศ์ งามมาก
อาจารย์

 
ผศ.ดร.อมร มะลาศรี
อาจารย์
ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย
อาจารย์
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
อาจารย์
ดร.สุพจน์ ดวงเนตร
อาจารย์
 

ดร.นิติยา ค้อไผ่
อาจารย์
ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
อาจารย์
นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์
อาจารย์
นายวทัญญู แก้วสุพรรณ
อาจารย์


นายวิจิตร ศิริกิจ
อาจารย์

 

 
 
 
 
 
 


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา