Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต


 

ประกอบด้วย 9 วิชาเอก ดังนี้

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
2. วิชาเอกการประถมศึกษา 
3. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ 
4. วิชาเอกคณิตศาสตร์
5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
6. วิชาเอกภาษาไทย
7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9. วิชาเอกสังคมศึกษา


เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ “เอกเดี่ยว” และ “เอกคู่”
*โดยเลือกเรียนปี 1 เทอม 2

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา