Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ประกอบด้วยทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาภาษาไทย

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา