Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2564


ประกอบด้วย 9 วิชาเอก ดังนี้

 

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 


2. วิชาเอกการประถมศึกษา 


3. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ 


4. วิชาเอกคณิตศาสตร์


5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์


6. วิชาเอกภาษาไทย


7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ


8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


9. วิชาเอกสังคมศึกษา


เอกสารประกอบหลักสูตร   >> คลิก << 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา