Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา และ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (อ่าน 78) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565) (อ่าน 129) 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 170) 
รายชื่อโรงเรียน และอัตราจัดสรร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 151) 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุจิรา แก้วชารี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปประกวดแข่งขันใน (ระดับประเทศ) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“ (อ่าน 108) 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉรา บุญห่อ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“ (อ่าน 87) 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวณิดา คำเสนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) “การประกวดเรื่องสั้น เทิดพระคุณของแม่“ (อ่าน 85) 
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับ “โล่รางวัล และเกียรติบัตร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 (อ่าน 126) 
ขอแสดงความยินดีกับนายชยางกุล สมตน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Infographic โครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 108) 
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการเ (อ่าน 56) 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสาวนันท์นภัส แก้วคำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ได้รับ “รางวัลที่ ๒” (ประเภท Clip VDO) (อ่าน 85) 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณพวัฒน์ จันปุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๕ ได้รับ “รางวัลที่ ๑” (ประเภท Clip VDO) (อ่าน 68) 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศมณ คูจินดา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้เป็น ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 65) 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร๑๕ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 83) 
ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ ราชไรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน สายธุรกิจ สอบวิชา Management Spreadsheets จากการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้เข้าร่วมแข่งขันใน (อ่าน 49) 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 
กำหนดการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 
ขอแสดงความยินดีกับอ.วิศรุต​ พยุงเกียรติคุณ ในโอกาสได้รับรางวัลคณาจารย์ประจำดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2563 (อ่าน 83) 
กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 - 2 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  (อ่าน 129) 
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรปรียา วงศ์สพรหม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  (อ่าน 71) 
มีข้อมูลทั้งหมด  105  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา