Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารสำหรับนักศึกษา  ค้นหาข่าว :
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 151) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน และชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 1,629) 
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2564 (อ่าน 1,486) 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน“  (อ่าน 1,486) 
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 27/34 ปี 2020/2021 (อ่าน 1,427) 
INTOUCH เชิญส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย (อ่าน 1,481) 
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา