Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 เอกสารที่เกียวข้องกับการวิจัย  ค้นหาข่าว :
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจําปีการศึกษา 2563 (อ่าน 168) 
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 175) 
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,472) 
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาคารเรียนรวม 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา