หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร

           มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต
          1.1 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา     3 หน่วยกิต
          1.2 วิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
          2.1 วิชาเอก 18 หน่วยกิต
               2.1.1 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา     3 หน่วยกิต
               2.1.2 วิชานักบริหารมืออาชีพ 3 หน่วยกิต
               2.1.3 วิชาผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
               2.1.4 วิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3 หน่วยกิต
               2.1.5 วิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
               2.1.6 วิชาการส่งเสริมและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 หน่วยกิต
          2.2 วิชาฝึกปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
               2.2.1 วิชาการฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
          2.3 วิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต
               2.2.1 วิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา 3 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
          3.1 วิชาวิทยานิพนธ์ 1 3 หน่วยกิต
          3.2 วิชาวิทยานิพนธ์ 2 3 หน่วยกิต
          3.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 3 6 หน่วยกิต
     4. หมวดวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (โดยไม่นับหน่วยกิต)
          4.1 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 หน่วยกิต
          4.2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3 หน่วยกิต
     5. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (โดยไม่นับหน่วยกิต)
          5.1 วิชาหลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
          5.2 วิชานวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3 หน่วยกิต
                                                                         รวม 42 หน่วยกิต

 

 

สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่