Youtube

รับชม Chanel ของคณะ

Facebook Page

ติดตามข้อมูล กิจกรรมของคณะ

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

+

Byสุกัญญา 03 เม.ย. 2567 เข้าชม : 167

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA Version 4.0 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา 03 เม.ย. 2567 เข้าชม : 184

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

Image

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+

Byสุกัญญา 02 เม.ย. 2567 เข้าชม : 161

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

+

Byสุกัญญา 02 เม.ย. 2567 เข้าชม : 173

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567

Image

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน (กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ศึกษาบริบทชุมชน : ขั้นพัฒนาชุมชน) รุ่นที่ 4

+

Byสุกัญญา 18 มี.ค. 2567 เข้าชม : 164

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน (กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ศึกษาบริบทชุมชน : ขั้นพัฒนาชุมชน) รุ่นที่ 4

Image

โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1 กิจกรรมนิเทศร่วมพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1 : กิจกรรมย่อยที่ 6.1

+

Byสุกัญญา 18 มี.ค. 2567 เข้าชม : 164

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.1 กิจกรรมนิเทศร่วมพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1 : กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3)

ข่าวทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ ธันวาคม 2564

47105

ทั้งหมด

  

7

วันนี้

  

1

ออนไลน์