วิชาเอกชีววิทยา

Team Image

ผศ.ดร.ทิพย์อุบล ทิพเลิศ

อาจารย์


Team Image

ผศ.ระพีพรรณ ประจันตะเสน

อาจารย์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

Team Image

ผศ.กชพรรณ์ วงค์เจริญ

อาจารย์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)