สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว.pdf
2.แบบใบลาพักผ่อน.doc
3.แบบใบลาพักผ่อน.pdf
4.แบบใบลาไปต่างประเทศแบบขออนุญาตไปต่างประเทศ.docx
5.แบบใบลาป่วยลากิจลาคลอดบุตร.doc
6.แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.doc
7.แบบใบลาอุปสมบท.doc
8.แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf
9.แบบใบมอบหมายงาน.doc
10.ขออนุญาตมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในวันลาและวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้(อธิการบดี).pdf
11.แบบฟอร์มชี้แจงไม่ได้ลงเวลาส่วนคณะ.docx
12.แบบฟอร์มชี้แจ้งไม่ได้ลงเวลาส่วนงาน.docx
13.แบบฟอร์มขอใบรับรองต่างๆ.pdf
14.แบบฟอร์มขอสัญญาจ้าง.pdf
15.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับข้าราชการบำนาญ.pdf
16.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา.pdf
17.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdf
18.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับพนักงานราชการ.pdf
19.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับลูกจ้างชั่วคราว.pdf
20.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับลูกจ้างประจำ.pdf
21.แบบฟอร์มลาออก.docx
22.แบบฟอร์มลาออก.pdf