สำนักงานคณบดี

Team Image

จิราภา นาครินทร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

Team Image

วรพัทธนันท์ ศรีสูงเนิน

หัวหน้างานบริหารและวางแผน

Team Image

ภารดี จันทร์ลอย

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

Team Image

สันห์ แทบพล

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

Team Image

ปนัดดา ดวงเพชรแสง

งานพัสดุและสินทรัพย์

Team Image

สุนันทา จันมีวงษ์

งานบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

Team Image

ปิยนุช เกี้ยนมา

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

Team Image

ธนิกานต์ วินิจ

งานธุรการและสารบรรณ

Team Image

นิตยา บุญนามน

งานบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท

Team Image

อนุชิต คำหินกอง

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Team Image

วิรัชดา พรมคำบุตร

งานธุรการงานกิจการนักศึกษา

Team Image

สุกัญญา ขะกิจ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Team Image

อณัฐนงค์ พูลจรัล

งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ

Team Image

ประเสริฐศักดิ์ วันนุกูล

งานโสตทัศนูปกรณ์

Team Image

นาฎนภา นามเขต

งานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น