ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

Team Image

ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย

อาจารย์


Team Image

ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.วรรณธิดา ยลวิลาศ

อาจารย์