• เอกสารประกอบการออกนิเทศนักศึกษา

1.ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการนิเทศและอนุมัติค่าใช้จ่าย Word

2.ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการนิเทศและอนุมัติค่าใช้จ่าย PDF

3.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 PDF

 

• เอกสารประกอบการจัดทำเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษา

1.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศ Word

2.ใบเบิก Excel

3.แบบ 8708 ส่วนที่ 1 Word

4.แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (กรณีออกนิเทศคู่) Excel

5.แบบ บก.4231 Excel

6.ตัวอย่างการจัดเรียงเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกเงิน PDF

 

• เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ 

1.ใบเบิก

2.บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ

3.บัญชีลงเวลาวิทยาการ

4.ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร

5.แบบ4231ค่าพาหนะวิทยากร

6.ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.เอกสารจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับแผนกลางปี)

8.ตัวอย่าง แบบ ง8 เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Word

9.ตัวอย่าง แบบ ง8 เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 PDF

10.ตัวอย่าง-แบบ8708-ส่วนที่1 (กรณีเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการ) PDF

11.ตัวอย่าง-แบบ8708-ส่วนที่1 (กรณีเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการ) Word

12.ตัวอย่าง-แบบ8708-ส่วนที่2 (กรณีเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการเป็นหมู่คณะ) Word

13.ตัวอย่าง-แบบ8708-ส่วนที่2 (กรณีเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินโครงการเป็นหมู่คณะ) PDF

 

• เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน

1.บัญชีลงเวลาปฏิบัติการสอน Excel

2.แบบขออนุญาตสอนชดเชย Word

3.แบบขออนุญาตสอนชดเชย PDF

4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 PDF