สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.บันทึกข้อความ-ยกเลิกใบลงทะเบียน.pdf
2.สวท.ทบ-03-คำร้องขอลาพักการเรียน.pdf
3.สวท.ทบ-04-คำร้องการรักษาสภาพนักศึกษา.pdf
4.สวท.ทบ-05-คำร้องขอลาออก.pdf
5.สวท.ทบ-06-คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา.pdf
6.สวท.ทบ-07-คำร้องขอทำบัตร-นศ..pdf
7.สวท.ทบ-08-คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด.pdf
8.สวท.ทบ-09-คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน.pdf
9.สวท.ทบ10-คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา.pdf
10.สวท.ทบ11-คำร้องขอย้ายคณะ.pdf
11.สวท.ทบ12-คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-รายวิชา.pdf
12.สวท.ทบ14-คำร้องขอยกเลิกรายวิชา.pdf
13.สวท.ทบ15-คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน.pdf
14.สวท.ทบ16-คำร้องขอโอนย้ายเข้าเป็นนักศึกษา.pdf
15.สวท.ทบ17-คำร้องขอเข้าศึกษาหลังจากลาพักการเรียน.pdf
16.สวท.ทบ18-คำร้องขอคงสภาพ-กรณีถูกถอนชื่อภายใน-30-วัน.pdf
17.สวท.ทบ19-คำร้องขอสำเร็จการศึกษา.pdf
18.สวท.ทบ21-ขอโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต.pdf
1.LMI-01 ใบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.docx
1.LMI-01 ใบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf
2.LMI-02 ใบประเมินผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์.docx
2.LMI-02 ใบประเมินผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf
3.LMI-03 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 1.docx
3.LMI-03 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่1.pdf
4.LMI-04 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2.docx
4.LMI-04 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่2.pdf
5.LMI-05 ใบขอสอบวิทยานิพนธ์.docx
5.LMI-05 ใบขอสอบวิทยานิพนธ์.pdf
6.LMI-06 ใบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์.docx
6.LMI-06 ใบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์.pdf
7.LMI-07 ใบขอส่งเล่มรายงาน.docx
7.LMI-07 ใบขอส่งเล่มรายงาน.pdf
8.LMI-08 ใบประเมินความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ (ส่งพร้อมเล่ม 3 เล่ม).docx
8.LMI-08 ใบประเมินความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์(ส่งพร้อมเล่ม 3 เล่ม).pdf
9.LMI-09 บันทึกเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย.docx
9.LMI-09 บันทึกเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย.pdf
10.LMI-10 ใบขออนุญาตหนังสือออกทดลองสื่อ(1ชุด).docx
10.LMI-10 ใบขออนุญาตหนังสือออกทดลองสื่อ-1ชุด.pdf
11.LMI-11 หนังสือขอออกทดลองสื่อกลุ่มย่อยและทดลองจริง(3ชุด).docx
11.LMI-11 หนังสือขอออกทดลองสื่อกลุ่มย่อยและทดลองจริง-3ชุด.pdf
12.LMI-12 ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์.docx
12.LMI-12 ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์.pdf
13.LMI-13 แบบประเมินผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์.pdf