วิชาเอกเกษตรศาสตร์

Team Image

ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล

อาจารย์(สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

Team Image

ผศ.ชโลธร อัมพร

อาจารย์(สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

Team Image

สุภาพร พุ่มริ้ว

อาจารย์(สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

Team Image

วรมัน ไม้เจริญ

อาจารย์(สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร)