ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Team Image

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

อาจารย์