วิชาเอกฟิสิกส์

Team Image

ผศ.ศิริพร จรรยา

อาจารย์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

Team Image

จุตพร คำสงค์

อาจารย์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

Team Image

เจษฎา ขจรฤทธิ์

อาจารย์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)