หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

โครงสร้างหลักสูตร

1.  แผน 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
           มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
          1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา     3 หน่วยกิต
          1.2 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
          1.3 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
     2. กลุ่มวิชาบังคับ - หน่วยกิต
     3. กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
     4. กลุ่มวิชาสัมมนา (ให้เรียนทุกภาคการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต)
          4.1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 หน่วยกิต
     5. กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
          5.1 ดุษฎีนิพนธ์     48 หน่วยกิต
2. แผน 2.1  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
     1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
          1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา     3 หน่วยกิต
          1.2 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
          1.3 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
     2. กลุ่มวิชาบังคับ - หน่วยกิต
     3. กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
     4. กลุ่มวิชาสัมมนา (ให้เรียนทุกภาคการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต)
          4.1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 หน่วยกิต
     5. กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
          5.1 ดุษฎีนิพนธ์     72 หน่วยกิต
3. แผน 2.1 
     นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
     นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เรียนไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
     1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา     3 หน่วยกิต
          1.2 นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
          1.3 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
     2. กลุ่มวิชาบังคับ
          2.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3 หน่วยกิต
          2.2 วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้     3 หน่วยกิต
          2.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม     3 หน่วยกิต
     3. กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
          3.1 กลุ่มวิชาชีพครู    
              สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
              สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    
              1. การจัดการเรียนรู้ในบริบทเฉพาะ     3 หน่วยกิต
              2. จิตวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน     3 หน่วยกิต
              3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล     3 หน่วยกิต
              4. ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับครู      3 หน่วยกิต
              5. นวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      3 หน่วยกิต
          3.2 กลุ่มวิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทเฉพาะ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     
              3.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      3 หน่วยกิต
              3.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      3 หน่วยกิต
              3.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      3 หน่วยกิต
              3.2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      3 หน่วยกิต
              3.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      3 หน่วยกิต
              3.2.6 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      3 หน่วยกิต
              3.2.7 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 หน่วยกิต
              3.2.8 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3 หน่วยกิต
              3.2.9 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาปฐมวัย     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย      3 หน่วยกิต
              3.2.10 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทการประถมศึกษา     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การประถมศึกษา      3 หน่วยกิต
              3.2.11 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ      3 หน่วยกิต
              3.2.12 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทอาชีวศึกษา     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีวศึกษา      3 หน่วยกิต
              3.2.13 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาพิเศษ     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ      3 หน่วยกิต
              3.2.14 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      3 หน่วยกิต
              3.2.15 กลุ่มวิชาเฉพาะการออกแบบการจัดการศึกษาทางเลือก     
                      1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาทางเลือก      3 หน่วยกิต
                      2. การวิจัยการออกแบบขั้นสูงทางนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือก      3 หน่วยกิต
     4. กลุ่มวิชาสัมมนา ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
          4.1 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 หน่วยกิต
     5. กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์
          5.1 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
     6. กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เรียน จำนวน 7 หน่วยกิต
         สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้เรียน
          6.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หน่วยกิต
          6.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 หน่วยกิต
          6.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต

 

 

 

สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่