ปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

Team Image

ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.วรรณธิดา ยลวิลาศ

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ

อาจารย์