วิชาเอกคอมพิวเตอร์

Team Image

ผศ.ดร.สวียา สุรมณี

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ

อาจารย์

Team Image

นคินทร พัฒนชัย

อาจารย์

Team Image

ธีรชาติ น้อยสมบัติ

อาจารย์

Team Image

ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย

อาจารย์

Team Image

รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์

อาจารย์

Team Image

ผศ.คมกริช ทองนาค

อาจารย์