ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Team Image

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

คณบดี


Team Image

นคินทร พัฒนชัย

รองคณบดี

งานบริหารและวางแผน

Team Image

ผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์

รองคณบดี

งานวิชาการและวิจัย

Team Image

ผศ.ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา

รองคณบดี

งานกิจการนักศึกษา

Team Image

รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์

ผู้ช่วยคณบดี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารองค์กร

Team Image

ผศ.วรนุช นิลเขต

ผู้ช่วยคณบดี

งานบริหารโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น


Team Image

ผศ.อังคาร อินทนิล

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิเทศสัมพันธ์

และกิจการพิเศษ

Team Image

ผศ.ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ

ผู้ช่วยคณบดี

งานวิจัยและบริการวิชาการ


Team Image

ผศ.ดร.วรรณธิดา ยลวิลาศ

ผู้ช่วยคณบดี

งานประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาหลักสูตร

Team Image

จิราภา นาครินทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี