วิชาเอกสังคมศึกษา

Team Image

ดร.ปัญญา เถาว์ชาลี

อาจารย์

Team Image

ดร.นิติยา ค้อไผ่

อาจารย์

Team Image

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์

อาจารย์

Team Image

อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า

อาจารย์