หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

 

  
โครงสร้างหลักสูตร

           มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
          1.1 ผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     36 หน่วยกิต
          1.2 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
     2. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
          2.1 วิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในบริบทของโลก 3 หน่วยกิต
          2.2 วิชาการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
          2.3 วิชาวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
     3. กลุ่มวิชาชีพครู 12 หน่วยกิต
          3.1 วิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 3 หน่วยกิต
          3.2 วิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับครู 3 หน่วยกิต
          3.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
          3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 3 หน่วยกิต
     4. กลุ่มวิชาเอก 9 หน่วยกิต
          4.1 วิชาการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต
          4.2 วิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
          4.3 วิชาสัมมนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
     5. กลุ่มวิชาเลือก สำหรับผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เรียน 6 หน่วยกิต
          5.1 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          5.2 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
          5.3 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
          5.4 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 3 หน่วยกิต
          5.5 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
          5.6 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
          5.7 วิชาการเขียนเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ 3 หน่วยกิต
          5.8 วิชานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
          5.9 วิชาการจัดการห้องเรียนดิจิทัล 3 หน่วยกิต
          5.10 วิชาการคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
     6. กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต
          6.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 หน่วยกิต
          6.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 หน่วยกิต
          6.3 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต
     7. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ แผนการเรียน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต
          7.1 วิชาวิทยานิพนธ์ 1 3 หน่วยกิต
          7.2 วิชาวิทยานิพนธ์ 2 3 หน่วยกิต
          7.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 3 6 หน่วยกิต
     8. กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาที่ศึกษาแผนการเรียน ก แบบ ก 2 (โดยไม่นับหน่วยกิต)    
          8.1 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

 

 

สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่