หลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกเดี่ยว)

1.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  140 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร

           มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
          1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต
          1.2 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 110 หน่วยกิต
          2.1 วิชาชีพครู 41 หน่วยกิต
               2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ     36 หน่วยกิต
               2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 5 หน่วยกิต
          2.2 วิชาเอก 57 หน่วยกิต
               2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
               2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
          2.3 ชุดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
               2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 6 หน่วยกิต
               2.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                                                         รวม 140 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี (เอกคู่)

1.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  182 หน่วยกิต
2.  โครงสร้างหลักสูตร

           มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
          1.1 กลุ่มวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต
          1.2 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 152 หน่วยกิต
          2.1 ชุดวิชาชีพครู 41 หน่วยกิต
               2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ      36 หน่วยกิต
               2.1.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 5 หน่วยกิต
          2.2 ชุดวิชาเอก 57 หน่วยกิต
               2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
               2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
          2.3 ชุดวิชาเอกที่สอง 42 หน่วยกิต
          2.4 ชุดวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
               2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 6 หน่วยกิต
               2.4.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                                                         รวม 182 หน่วยกิต

 

 

สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่