Youtube

รับชม Chanel ของคณะ

Facebook Page

ติดตามข้อมูล กิจกรรมของคณะ

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.อมร มะลาศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


Image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสถานบันที่เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5

+

Byสุกัญญา 17 พ.ค. 2567 เข้าชม : 9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2567 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. (รูปแบบออนไลน์)

+

Byสุกัญญา 15 พ.ค. 2567 เข้าชม : 12

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ประจำปีการศึกษา 2567

Image

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา 08 พ.ค. 2567 เข้าชม : 223

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2567

+

Byสุกัญญา 08 พ.ค. 2567 เข้าชม : 195

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5

Image

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

+

Byสุกัญญา 07 พ.ค. 2567 เข้าชม : 256

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

Image

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2567 รอบอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (พื้นที่นามน)

+

Byสุกัญญา 02 พ.ค. 2567 เข้าชม : 196

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2567 รอบอาคารเรียนรวม

ข่าวทั้งหมด


จำนวนผู้เข้าชม

เริ่มนับ ธันวาคม 2564

49377

ทั้งหมด

  

1

วันนี้

  

1

ออนไลน์